Diensten


Belastingaangiften
Van Laarhoven Belastingadvies kan u behulpzaam zijn bij het nakomen van uw wettelijke plicht tot het indienen van belastingaangiften, zoals aangiften inkomsten-, vennootschaps-, omzet- alsmede schenk- en erfbelasting. In voorkomende gevallen werken wij hierbij nauw samen met uw accountant.


Adviezen
Aan bijna alles wat u doet, of juist nalaat zijn fiscale gevolgen verbonden. Van Laarhoven Belastingadvies verstrekt adviezen over die fiscale aspecten en welke alternatieven er zijn om de fiscale kosten te beperken of zelfs om te buigen in een voordeel. De aanleiding kan zijn gelegen in een concrete vraag van uw kant, maar ook in een door ons gesignaleerde wijziging in wetgeving of rechtspraak die voor u van belang kan zijn.

Vaak zullen aan een vraagstuk meerdere fiscale aspecten verbonden zijn. In onze advisering worden al die aspecten meegenomen, om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen.

Het opstellen van een advies kan in voorkomende gevallen geschieden in nauw overleg met uw accountant.

Van Laarhoven Belastingadvies heeft een grote kennis op de in de praktijk meest belangrijke fiscale gebieden. Wij beschikken daarnaast over een uitgebreid netwerk van specialisten die in voorkomende gevallen kunnen worden ingeschakeld.


Bijstand bij een geschil
Er kan een verschil van inzicht ontstaan tussen u(w adviseur) en de belastingdienst. Van Laarhoven Belastingadvies verleent bijstand bij het oplossen van dergelijke geschillen. Zowel in een vroegtijdig stadium (bijvoorbeeld bij de beantwoording van vragen naar aanleiding van een aangifte of bij een belastingcontrole), maar ook door het indienen van een bezwaarschrift, nadat de belastingdienst u al een aanslag heeft opgelegd. Door het aanvoeren van de juiste argumenten kan de belastingdienst overtuigd worden om op haar eerdere standpunt terug te komen.

Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de vraag of het bedrag van een aanslag juist is berekend, maar met name ook of de formele voorschriften zijn nageleefd. Zo komt het regelmatig voor dat op grond van de heffingswet eigenlijk belasting verschuldigd is, maar dat de aanslag toch (gedeeltelijk) van tafel moet.

Soms biedt ook de bezwaarschriftprocedure geen oplossing. Dan kan overwogen worden de zaak voor te leggen aan de rechter. Ook die procedure kan door Van Laarhoven Belastingadvies worden verzorgd.